Regulamin

Regulamin dla Zamawiających

 • 1 – Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady oferowania usług, zamawiania usług i ich realizacji przez SKAZANI NA SUKCES MICHAŁ ROCHWERGER ul. Franciszka Barcza 48/118 10-685 Olsztyn NIP: 7393536875
 2. Definicje:
  1. Wykonawca – SKAZANI NA SUKCES MICHAŁ ROCHWERGER ul. Franciszka Barcza 48/118 10-685 Olsztyn NIP: 7393536875
  2. Zamawiający– podmiot zlecający publikację lub stworzenie artykułu sponsorowanego będący osobą fizyczną lub prawną, który przyjął lub zamierza przyjąć Ofertę przedstawioną przez Wykonawcę. Zamawiający może działać jako konsument albo przedsiębiorca.
  3. Oferta – oświadczenie Wykonawcy przedstawione Zamawiającemu w formie dokumentu elektronicznego (xls) zawierające propozycję wykonania usług, określające warunki ich świadczenia oraz cenę.
  4. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą o treści określonej Regulaminem oraz Ofertą, której przedmiotem jest świadczenie usług lub produktów, zgodnie z wyborem Zamawiającego.
  5. Artykuł sponsorowany– płatny tekst reklamowy dostarczony przez Zamawiającego albo stworzony przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego, zawierający minimum 3 000 znaków. Oznaczony przy tytule „artykuł sponsorowany”. Artykuł sponsorowany może  zawierać materiały graficzne dostarczone przez Zamawiającego.
  6. Protokół zamówienia – integralna część Umowy, która zawiera dokładne określenie przedmiotu umowy wraz ze szczegółowymi danymi świadczonych usług.
  7. Serwis tematyczny– serwis odpowiadający tematyce artykułu sponsorowanego.
  8. Miesiąc­ – 30 dni kalendarzowych.
  9. Dzień roboczy – każdy dzień inny niż sobota oraz dni określone ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. z dnia 2 listopada 2020 r., Dz.U. z 2020 r., Nr 1920).
 3. Zamawiający mogą kontaktować się z Wykonawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@smartlinks.marketing
 • 2 Zakres usług Wykonawcy
 1. Wykonawca świadczy usługi polegające na:
  1. publikowaniu na wybranych przez zamawiającego portalach internetowych artykułów sponsorowanych,
  2. tworzeniu na zamówienie artykułów sponsorowanych,
  3. poszukiwaniu i udostępnianiu zamawiającemu katalogu portali, na których można zamieścić artykuły sponsorowane zgodnie z preferencjami zamawiającego.
 2. Wykonawca w ramach łączącej go z Zamawiającym umowy o publikację artykułów sponsorowanych zapewnia umieszczenie artykułu na wybranym przez Zamawiającego portalu i utrzymanie tego artykułu przez okres co najmniej 12 miesięcy.
 3. Usługi świadczone przez Wykonawcę są usługami świadczonymi drogą elektroniczną na podstawie umów zawieranych na odległość.
 4. Umowa między Wykonawcą a Zamawiającym może być zawarta drogą elektroniczną, w szczególności poprzez korespondencję e-mail.
 5. Usługi świadczone przez Wykonawcę są odpłatne, zgodnie z cennikiem wskazanym w Ofercie.
 • 3 – Sposób złożenia zamówienia
 1. Wykonawca udostępnia w formie elektronicznej (plik xls) Ofertę zawierającą co najmniej:
  1. typ usługi wraz z informacjami szczegółowymi,
  2. miejsce publikacji artykułu sponsorowanego,
  3. cenę,
  4. termin realizacji,
  5. dane kontaktowe.
 2. Oferta może podlegać indywidualnym negocjacjom, zgodnie z preferencjami Zamawiającego.
 3. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego następuje poprzez zaakceptowanie Oferty, tzn. przesłanie w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy potwierdzenia przyjęcia Oferty i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o treści określonej Ofertą.
 4. Po przyjęciu przez Zamawiającego Oferty, Wykonawca przesyła zamawiającemu Umowę wraz z Protokołem Zamówienia zawierającym specyfikację zamówienia.
 5. Umowa sporządzana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i Ofertą.
 • 4 – Realizacja zamówienia
 1. Po akceptacji przez zamawiającego Oferty i uzgodnienia szczegółów zamówienia w Umowie oraz Protokole Zamówienia, Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę pro forma zawierającą informacje dotyczące ceny usługi oraz danych do dokonania przelewu.
 2. Realizacja zamówienia następuje w terminie do 30 dni od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Wykonawcy środków objętych umową między Wykonawcą z Zamawiającym.
 3. W sytuacji, kiedy Zamawiający zleca Wykonawcy sporządzenie artykułu oraz opublikowanie go na wskazanym przez siebie portalu lub portalach, termin 30 dni ulega wydłużeniu o termin sporządzenia artykułu.
 4. Zamawiający przesyła Wykonawcy materiały do przygotowania artykułu sponsorowanego lub gotowy tekst wraz z materiałami graficznymi pocztą elektroniczną, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych po podpisaniu Protokołu Zamówienia.
 5. W przypadku, gdy Zamawiający nie dostarczy materiałów lub gotowego artykułu w odpowiednim terminie, Wykonawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia bez powstania obowiązku odszkodowawczego z tytułu niezrealizowania zamówienia ani obowiązku zwrotu należności za niezrealizowane zamówienie.
 6. W przypadku materiałów tekstowych oraz graficznych dostarczanych przez Zamawiającego, oświadcza on, że materiały nie naruszają praw autorskich osób trzecich oraz że nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Wykonawcę na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania dzieła.
 7. Jeżeli artykuł sponsorowany został stworzony przez Wykonawcę na zamówienie Zamawiającego, w momencie publikacji artykułów Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia autorskie prawa majątkowe do artykułów i upoważnia Zamawiającego do korzystania z utworu powstałego w ramach wykonania danego zamówienia wraz z prawem do dokonywania jego modyfikacji przez czas nieokreślony, w Polsce oraz we wszystkich pozostałych państwach Świata bez ograniczenia ilościowego i przedmiotowego  na następujących polach eksploatacji:
 8. zwielokrotnienie technikami wizualnymi, multimedialnymi, poligraficznymi, informatycznymi, cyfrowymi bez ograniczeń w zakresie ilości egzemplarzy,
 9. utrwalanie, na nośnikach wizualnych, multimedialnych, poligraficznych, informatycznych, cyfrowych, plastycznych,
 10. wprowadzanie do obrotu bez ograniczeń przedmiotowych, czasowych ani terytorialnych, w tym w szczególności udzielanie licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie artykułów przez osoby trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie;
 11. wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,
 12. rozpowszechnianie w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do artykułu w wybranym przez siebie miejscu i czasie w sieciach informatycznych, w tym w sieci Internet,
 13. wystawianie,
 14. wyświetlanie,
 15. najem,
 16. nadanie za pośrednictwem sieci przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne, w tym umieszczenie artykułów na wszelkich nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji w tym w szczególności: bilbordy, prasa, kino, ulotki, gazety, POSy,
 17. rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, całości lub fragmentów artykułów,
 18. Wykonawca przesyła Zamawiającemu link z raportem, zaś zamawiający może w terminie 3 dni od dnia przesłania linku, nanieść poprawki. W przypadku braku działania Zamawiającego we wskazanym terminie uznaje się, że nie chce wprowadzać poprawek.
 19. Od momentu publikacji artykułu sponsorowanego, z uwzględnieniem ewentualnych zmian określonych w pkt 7, dalsze zmiany w treści artykułu nie będą możliwe.
 20. Każda kolejna zmiana, poza zmianą w pkt 7 będzie poczytana jako złożenie nowego zamówienia.
 21. Wykonawca jest uprawniony do ujawnienia faktu współpracy z Zamawiającym, w szczególności na swojej stronie internetowej lub w materiałach promocyjnych, poprzez bezpłatne wykorzystanie logotypu i firmy Zamawiającego. Umieszczenie logotypu Zamawiającego ma charakter wyłącznie informacyjny.
 22. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą, w szczególności w zakresie przestrzegania ustalonych umową oraz Protokołem Zamówienia terminów, płatności oraz wzajemnego informowania o kwestiach istotnych dla realizacji zamówienia.
 23. Wykonawca nie odpowiada za działania podmiotów trzecich, w tym właściciela/wydawcy portalu, na którym umieszczany jest artykuł sponsorowany.
 • 5 – Rozliczenie wykonania usługi
 1. Zamawiający jest obowiązany do zapłaty Wykonawcy ceny wynikającej z Oferty.
 2. Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym następuje na podstawie faktury VAT w formie przelewu bankowego na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
 3. Rozliczenie następuje w walucie polskiej (PLN).
 • 6 – Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 1. Wykonawca wykorzystuje dane Zamawiających w celu, w jakim zostały udostępnione.
 2. Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać danych Zamawiającego osobom trzecim, jeżeli nie będzie to wymagane charakterem świadczonych przez Wykonawcę usług.
 3. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Wykonawcy w zakładce https://smartlinks.marketing/polityka-prywatnosci/.
 • 7 – Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej na adres skrzynki: hello@smartlinks.marketing
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dniu po ich otrzymaniu w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Wykonawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana pocztą elektroniczną na adres podany w reklamacji.
 • 8 – Prawo odstąpienia od umowy
 1. Prawo odstąpienia od umowy przysługują wyłącznie Zamawiającemu będącemu konsumentem.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia usług, jeżeli Wykonawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Wykonawcę usługi stworzenia artykułu sponsorowanego, według specyfikacji konsumenta i służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez przesłanie Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 • 9 – Postanowienia końcowe

 

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z przyczyn istotnych dla prowadzonej przez Wykonawcę działalności, z uwagi na zmianę przepisów prawa, zmianę warunków technicznych związanych ze świadczeniem Usług, zmiany organizacyjne, w tym przekształcenia prawne Wykonawcy, zmiany warunków, w tym cen usług świadczonych przez podmioty trzecie na rzecz usługodawcy, niezbędnych do realizacji zawartych przez Wykonawcę umów.
 2. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, chyba że wskazana jest data późniejsza. Zmiany wiążą Zamawiających, chyba że Zamawiający skorzysta z uprawnienia z art. 3841c.
 3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zmianie Regulaminu na 14 dni przed wprowadzeniem zmian na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.
 4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu może wypowiedzieć umowę. W przypadku braku podjęcia działań przez Zamawiającego przyjmuje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu wskazane przez Wykonawcę.
 5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmówienia publikacji artykułu sponsorowanego oraz materiałów graficznych dostarczonego przez Zamawiającego, jeżeli poweźmie wątpliwości co do posiadania przez Zamawiającego praw autorskich do tych materiałów albo jeżeli publikacja dostarczona przez zamawiającego narusza prawo bądź dobre obyczaje, w szczególności treści pornograficzne, wulgarne, dyskryminujące, nawołujące do popełnienia przestępstwa.
 6. W zakresie nie objętym niniejszym Regulaminem stosuje się prawo polskie.
 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu oraz zawartej przez Wykonawcę i Zamawiającego umowy będą rozpoznawane przez Sąd właściwy względem siedziby wykonawcy.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 13.04.2022

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

………………………………,…………… miejscowość, data

……………………….………

……………………………….

……………………….………

……………………………….

dane Zamawiającego

 

SKAZANI NA SUKCES MICHAŁ ROCHWERGER ul. Franciszka Barcza 48/118 10-685 Olsztyn

NIP: 7393536875

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Działając w imieniu własnym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej w dniu ………………… w ………………….. w przedmiocie …………………………………